Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl). De MR kan meepraten en advies geven over het beleid van de school.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen en personeel.

In de gang op school hangt een “MR bus”, waarin u een briefje met vragen en/of opmerkingen voor de MR kunt doen. Ook kunt u contact met de MR opnemen via de mail: mrcbsdeadelaar@gmail.com

Vergaderdata 2023-2024:

 

Wie zitten in de MR?

 

Onze MR bestaat uit 4 leden waarvan twee vertegenwoordigers vanuit de ouders, de zgn. oudergeleding en twee vertegenwoordigers vanuit het team, de zgn. personeelsgeleding. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar.

 

Naam Geleding Functie Sinds Aftredend 
Brenda Kamperveen Personeel Voorzitter  2023

 

2026

 

Lammy van der Meer Personeel Notulist 2019 2023
Hilie Schaap Ouder Lid GMR 2021 2024
Jeroen Prins Ouder 2022 2025

 

Op uitnodiging is ook de directeur aanwezig op de vergaderingen om de MR leden te informeren over de voorgenomen besluiten.