Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR. Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS, www.infowms.nl). De MR kan meepraten en advies geven over het beleid van de school.

De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Vergaderingen zijn openbaar voor ouders van leerlingen en personeel. 

Vergaderdata 2020-2021

Donderdag 10 september 2020

Donderdag 10 december 2020

Donderdag 8 april 2021

Woensdag 18 november 2020

Donderdag 4 februari 2021

Donderdag 3 juni 2021

Wie zitten in de MR?

Onze MR bestaat uit 4 leden waarvan twee vertegenwoordigers vanuit de ouders, de zgn. oudergeleding en twee vertegenwoordigers vanuit het team, de zgn. personeelsgeleding. De leden hebben zitting voor een periode van 3 jaar.

Naam

Geleding

Datum aftreden

Termijn

Daniëlle Versteeg

Personeel

01-08-2023

1e termijn

Lammy van der Meer

Personeel

01-08-2023

1e termijn

Pytrik Wassenaar

Ouder

01-08-2021

1e termijn

Edwin Bathoorn

Ouder

01-08-2021

2e termijn

Op uitnodiging is ook de directeur aanwezig op de vergaderingen om de MR leden te informeren over de voorgenomen besluiten.

 

Wilt u meer informatie over de MR of heeft u vragen dan kunt u ons bereiken via mrcbsdeadelaar@tjongerwerven.nl