Onderwijsvisie

Zo geven wij les

De Adelaar heeft haar eigen onderwijsvisie geformuleerd. Op deze manier geven wij binnen gezamenlijke kaders op een eenduidige manier les. Hierbij werken we als onderwijsteam planmatig en zo goed mogelijk samen aan onze doorlopende leerlijn.

Het fundament van de onderwijsvisie is gebouwd op onze identiteit. Waar vanuit we onze 4 kernwaarden hebben gedefinieerd: persoonlijk, ondernemend, verbindend en zelfstandig. Deze kernwaarden zijn een belangrijk uitgangspunt geweest voor de formulering van onze onderwijsvisie.

Doel van onderwijs
Als leerling op de Adelaar leer je omgaan met jezelf, met anderen en met de wereld. Vanuit deze zelfbewuste houding leer je vervolgens vaardigheden als ondernemen, onderzoeken en verantwoorden. Uiteindelijk bereiden we je voor op de volgende stap in je leven en kan je je vleugels verder uitslaan. 

Wij richten ons onderwijs zo efficiënt mogelijk in door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhoud van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Hierbij gaan we uit van de persoonlijke onderwijsbehoefte van een kind. Onze leerkrachten leiden dit leerproces waar het nodig is en begeleiden waar dat kan.

Werkwijze
Onze onderwijsvisie is gebaseerd op de 3 psychologische basisbehoeftes autonomie, competentie en relatie. Autonomie gaat over de vrijheid hebben om naar eigen inzicht activiteiten uit te voeren en daar ook invloed op te hebben. Met competentie bedoelen we het vertrouwen dat een leerling heeft in zijn/haar eigen kunnen. Relatie betreft de sociale verbondenheid en ook verbondenheid met de omgeving, ofwel vertrouwen hebben in anderen. Het creëren van een positief klimaat in de klas is daarbij belangrijk. Uiteindelijk willen we dat leerlingen zich vrij voelen om vragen te stellen en niet bang zijn om fouten te maken.

Ons onderwijs geeft inhoud aan de brede vorming van het kind door in te spelen op intellectuele-, fysieke en creatieve groei welke in evenwicht is met de sociale en persoonlijke groei. Wij dagen elke leerling uit het beste uit zichzelf te halen. Door onze kleinschalige school en persoonlijke aandacht zorgen we ervoor dat onze leerlingen kunnen groeien. 

Zelf doen, ontdekken en ervaren is wat ons betreft de krachtigste vorm van leren. Op deze manier komt het kind er achter waar zijn/haar talenten en interesses liggen. We gaan daarbij te werk volgens het principe dat alles wat je aandacht geeft groeit. Daarnaast geloven we sterk in eigenaarschap. Voor de kinderen én voor onszelf.

Onze leerkrachten zetten hun eigen talenten in en gebruiken hun passies en interesses om de leerlingen echt te raken en ze zo te inspireren. Op de Adelaar zijn we niet bang om buiten de lijntjes te kleuren en we gaan een experiment niet uit de weg. Wij zien onze rol als een inspirerende leer-KRACHT.

We werken altijd vanuit de driehoek kind-ouder-leerkracht en proberen zoveel mogelijk met elkaar op te trekken gedurende de basisschoolperiode.